Sunday, August 2, 2009

Mousavi Speech Teachers 3 of 3

اعتراض میر حسین موسوی به جمایات جمهوری اسلامی علیه بازداشت شدگان
کشور هفتاد میلیونی نمی تواند به یک زندان تبدیل شود
این حرف بسیار درست است اما کو گوش شنوا