Friday, July 18, 2008

مردم به ما می گویند فناتیک

دو روز گذشته را توی بیمارستان بودم تا آپاندیسم عمل بشود. بعد از 19 سال اول بار بود که بستری میشدم و تجربه جالبی بود.
اما یک داستانی برایم پیش آمد که می خواهم برای شما تعریف کنم .روز اول به یک اتاق استراحت که یک تلویزیون داشت وارد شدم و هم زمان یک مرد مینسال سیاه پوست وارد اتاق شد کنترل تلویزیون را دادم بهش و گفتم من از برنامه های تلویزیون نروژ خوشم نمیاد و بعید میدانم برنامه انگلیسی زبان بتونم پیدا کنم
اون با لحجه بریتیش جواب داد من هم از کانال نروژی خوشم نمیاد بهتر خاموشش کنیم
سر صحبت باز شد و من پرسیدم که آیا کسالتی داره؟
که پاسخ گفت نه زنم مریض و آلرژی و خونریزی ریه داشته و فشار خونش به 3 رسیده که خیلی خطر ناک بوده
من سعی کردم همدردی کنم و گفتم امیدوارم به زودی خوب بشود
اما برای من توضیح داد که ما جاهووا ویتنس هستیم اگر اشتباه نکنم یک شاخه از مسیحیت با تفسیر بسیار ارتدکس سنتی و سخت گیرانه.بر طبق آموزه های این مذهب مومنین نباید خون تزریق کنند .
پس زمانی که حال زنش خراب بود اجازه ندادند بهش خون تزریق کنند .قبل از اینکه من چیزی بگم خودش اضافه کرد مردم به ما می گویند فناتیک.
من از حالت حرف زدنش فهمیدم که تو حال و روز خوبی نیست و خودش را برای اعتقاداتش ملامت می کند و در یک شک و تردید آزار دهنده قرار داده
من هم مثل یک پسر خوب بجای اینکه بگم خیلی احمقی کفتم کاملا می فهمم چی میگی و حتما خدا کمکت می کند
از قوت قلب من خوشش آمد و گفت تو باید مسلمان باشی و الله و خدای یهوه همگی حامل یک پیام هستند
من هم دیدم خیلی دارم میرم تو جلد آدم های پاک و مومن و وقتش رسیده کمی سر به سرش بگذارم
پس خیلی کول و باحال گفتم نه من به خدا اعتقاد ندارم ولی تو که اعتقاد داری خدات کمکت می کند. اما جدا ایمان داشتن سخت است بخصوص در چنین مواردی که با آموزه ای روبرو می شوند که با عقل و علم جور در نمی آید .یک ساعتی با هم صحبت کردیم و از هر دری سخنی و بعد خداحافظی کردیم
امروز صبح دوباره این آقا را دیدم حال من را پرسید و اینکه عملم چطور بوده من هم متقابلا حال زنش را پرسیدم و گفت زیاد خوب نیست و به خون احتیاج داره
من هم ادب را کنار گذاشتم و بهش گفتم با حساب احتمالات اینک دین تو مخصوصا روایتی که تو از اون داری صد در صد درست باشد خیلی کم است ولی احتمال اینکه زنت تو این شرایط بمیره خیلی زیاد اون وقت به خاطر یک روایت غلط زنت از دستت میره
جواب داد آخه تو بایبل اینطور نوشته من هم گفتم خود دانی و خداحافظی کرد م