Wednesday, February 6, 2008

کامنت من به مقاله اکبر گنجی

پاسخ من به مقاله اخیر اکبر گنجی در رادیو زمانه

جناب گنجی از درسهای دوست شما دکتر جلای پور به یاد دارم که ترمهایی مانند نظام فاشیستی یا توتالیتر یک نمونه آرمانی
است .منظور اینکه در واقع در جهان خارج کمتر با نظام سیاسی برخورد میکنیم که تمام خصوصیات را داشته و با تعریف کلاسیک منطبق باشد اما با حرف شما در اینجا موافقم که رژیم ایران دیکتاتوری نظامی نیست و در مواردی انتخابات آزاد و منصفانه برگذار کرده و یا در دوران اصلاحات شعار حامیت قانون را پیگیری شد. جمهوری اسلامی نظام سلطانی نیست.نظام سلطانی مبتنی بر اقتدار سنتی است شاه به این دلیل شاه استکه پدرش شاه بوده.رهبر ایران با رای شورای خبرگان به رهبری رسید(اقتدار قانونی) و رهبر مسلمین است.البته بطور خود خوانده(اقتدار سنتی ).در ضمن رهبر مستضعفین است ( در اینجا پای ایئولوژی به میان میاید) .نظام سلطانی تا حد زیادی پراگماتیست است به فرمان شاه زنان حجاب از سر بر میدارند و در زمان پسر شاه دوباره حق دارند حجاب بر سر کنند ولی در نظامی که مبتنی بر ایدئولوژی است حرف امام چون کلام الله قابل نقض نیست به همین دلیل 20 سال پس از مرگ خمینی مذاکره با آمریکا میسر نشده .بنظر نگارنده هر تحلیلی بدون در نظر گرفتن هویت ایدولوژیک ج اا قادر به توصیف این نظام نیست.