Sunday, June 17, 2007

آیا نمی‌توان درک کرد که عکسی در روزنامه که احمدی نژاد و اورتگا را در کنار هم نشان می‌دهد هیچ ربطی به نزدیکی عقاید و ایده‌های این دو ندارد و این نزدیکی تنها در مناسبات جهانی قدرت معنی می‌یابد؟