Sunday, May 27, 2007

کيهان مدافع حقوق شهروندی

به بهانه مبارزه با تروريسم پليس انگليس از اختيارات زمان جنگ برخوردار مي شودتوني بلر نخست وزير انگليس درصدد است به بهانه مبارزه با تروريسم به پليس اين كشور اختيارات زمان جنگ بدهد.به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ساندي تايمز، توني بلر درصدد صدور قوانين جديد ضدترور تا قبل از پايان دوران نخست وزيري اش است، كه براساس آن به پليس اين كشور اختيارات زمان جنگ داده مي شود و پليس مي تواند مردم را متوقف كرده و مورد بازجويي قرار دهد.اگر مظنونان به دستور پليس توجه نكنند يا از پاسخگويي خودداري كنند مي توانند متهم به جنايت و يا پرداخت جريمه تا 5000پوند محكوم شوند. پليس همچنين اختيار متوقف كردن افراد و تفتيش آنها را دارد اما حق ندارد از آنها درباره هويت يا تحركاتشان بازجويي كند. تاكنون چنين اختياراتي بجز در مواقع جنگي به پليس انگليس داده نشده بود.فعالان آزادي هاي مدني با محكوم كردن اين اقدامات پيشنهاد آن را يكي از بدترين اقدامات در نقض آزادي هاي مدني پس از جنگ جهاني دوم دانستند